Privacyverklaring

en behoeve van het opstellen van een ergotherapeutisch behandelplan is het noodzakelijk om diverse persoonsgegevens van u te registreren.

Bij de registratie daarvan is de praktijk gehouden aan de wet AVG, die per 25 mei 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens vervangt.

Deze privacyverklaring  is bedoeld om u te informeren over uw rechten en de plichten van Thuis in balans met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

Verwerking van uw persoonsgegevens
De praktijk verwerkt uw gegevens omdat u gebruik wilt maken van de ergotherapeutische dienstverlening. Wettelijk gezien is de praktijk verplicht persoonlijke gegevens van u te verzamelen indien de praktijk zorg willen verlenen. De volgende gegevens worden verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Contactgegevens
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Nummer en soort identiteitsbewijs
 • Verzekeringsgegevens
 • Gegevens over medebehandelaars en uw gezondheid die relevant zijn voor de hulpvraag waarmee u bij ons komt

Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:

 • voor ergotherapeutische zorgverlening en de financiële afhandeling hiervan
 • geanonimiseerd voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting, maar alleen indien u hier expliciet toestemming voor heeft gegeven

Er worden niet meer gegevens dan noodzakelijk verzameld om u van goede zorg te kunnen voorzien. Behalve  de ergotherapeut die u behandeld heeft, hebben ook een beperkt aantal andere personen toegang tot uw gegevens. Dit zijn bijvoorbeeld  andere (waarnemende) ergotherapeuten in de praktijk en eventuele stagiaires. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

De praktijk verstrekt uitsluitend noodzakelijke gegevens aan overige behandelaars. Aan overige derden alleen met uw toestemming en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de behandelovereenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Uw persoonsgegevens worden nooit langer bewaard dan nodig is voor de in deze privacyverklaring omschreven doelen. Het ergotherapeutisch dossier moet bij wet 15 jaar bewaard worden, dit wordt gedaan  middels een papieren en digitaal archief. De fiscale bewaartermijn voor declaraties en facturen is 7 jaar.

Uw rechten
Aangezien de praktijk uw persoonlijke gegevens verwerkt, heeft u diverse rechten. Deze zijn als volgt samen te vatten:

 • U heeft het recht uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
 • U heeft het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken.
 • U heeft het recht u te verzetten tegen gegevensverwerking.
 • U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een verzoek indienen om uw persoonsgegevens naar u of een andere genoemde organisatie te sturen.
 • Voor klachten over het privacybeleid kunt u te allen tijde contact met de praktijk opnemen. Een klacht met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens kan bij de Autoriteit Persoonsgegevens gemeld worden. Contactgegevens staan op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Een verzoek tot:

 • inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens
 • een verzoek tot intrekking van uw toestemming
 • een bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens
  kunt u per post indienen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, wordt u gevraagd uw verzoek te ondertekenen en tevens een kopie van uw ID-bewijs mee te sturen. Er zal zo snel mogelijk gereageerd worden, maar uiterlijk binnen vier weken.

Beveiliging
De praktijk neemt beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken en eisen dit ook van partijen waarmee er wordt samengewerkt of waar diensten van worden afgenomen. De leverancier van de door de praktijk gebruikte software WinMens voldoet aan de NEN7510 norm.

Rapportages naar verwijzers worden via Zicht op Zorg (een beveiligde digitale omgeving) of per post verstuurd.

De plaats waar de praktijk uw gegevens bewaard, is in een private cloud omgeving via VanadComvio. De toegang tot deze cloud is via een beveiligde website (SSL verbinding) en de toegang tot deze website is middels een wachtwoord dat uitsluitend bij uw therapeut bekend is.

Er zijn gerichte verwerkersovereenkomsten afgesloten met de organisaties horend bij de bovengenoemde systemen. Zij dragen zorg voor back-ups. Hierdoor borgen wij uw gegevens en zijn deze ten alle tijden weer terug te halen bij een eventuele crash van onze PC’s. Belangrijke fysieke documenten (verwijzing e.d.) worden bewaard in afgesloten kasten in een afgesloten ruimte binnen de praktijk.

De website van de praktijk is beveiligd (SSL verbinding) en maakt geen gebruik van cookies.

De bovenstaande privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. De praktijk kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Er wordt u aangeraden om de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens  gebruik te maken van de diensten van betreffende website.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
De praktijk houdt het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

laatst gewijzigd 25 mei 2018