Dementie en ergotherapie

Dementie heeft verstrekkende gevolgen, zowel voor degene die het betreft als voor zijn/haar directe omgeving. Het geheugen gaat achteruit en het besef van tijd en oriëntatie kan verloren gaan. Het denken gaat soms trager en het inschatten van situaties verloopt moeizamer. Ook het gedrag kan veranderen.

Dagelijkse handelingen kunnen daardoor een traject vol hindernissen worden waardoor iemand in toenemende mate  beperkingen in het dagelijks leven kan ervaren. Men verliest zijn/haar onafhankelijkheid en de deelname aan sociale activiteiten vermindert. Daarmee vermindert ook de kwaliteit van leven. De mantelzorgers (partner, kind, familielid, vriend/vriendin) voelen zich vaak hulpeloos met de situatie, terwijl er steeds meer beroep op hen wordt gedaan.

Binnen de praktijk wordt gewerkt volgens de EDOMAH richtlijn. Dit betekent Ergotherapie bij Dementerende Ouderen en hun Mantelzorger aan Huis. Deze richtlijn is ontwikkeld in het UMC Nijmegen.

Binnen de  ergotherapeutische behandeling wordt er stilgestaan bij zowel het verhaal van de oudere met dementie als het verhaal van de mantelzorger. Wat is belangrijk voor beiden om te (blijven) doen? Welke problemen worden ervaren?  Er worden observaties gedaan van handelingen die de cliënt gewend is te doen, om na te gaan wat goed gaat, wat lastig is of niet lukt en om een indruk te krijgen waardoor dit veroorzaakt wordt en waar mogelijk aangrijpingspunten liggen voor compensatie.

Gezamenlijk wordt bepaald aan welke doelen gewerkt gaat worden, wat de knelpunten zijn en waar de prioriteiten liggen.

De aandacht kan liggen op het aanpassen van de omgeving,  het aanleren van strategieën of het coachen van de mantelzorger. Er wordt gewerkt aan verbeteren van vaardigheden van de cliënt en de mantelzorger. Mogelijke oplossingen worden praktisch uitgeprobeerd.

Praktijkvoorbeeld

De echtgenoot van cliënt, mw. P.  vertelt dat zijn vrouw als gevolg van meerdere aandoeningen de afgelopen maanden lichamelijk en geestelijk flink achteruit is gegaan.

Door een neurologische aandoening is haar mobiliteit en  balans sterk verminderd. Lopen in huis is door valgevaar alleen nog mogelijk onder begeleiding.  Mw. is al meerdere malen gevallen in huis omdat zij vergeet dat ze niet meer zonder begeleiding kan lopen.  Buitenshuis is mw. voor het verplaatsen afhankelijk geworden van derden. Het echtpaar geeft aan graag een duwrolstoel voor buiten te willen aanvragen en dhr. wil graag informatie over duwondersteuning op een rolstoel.

Door de scoliose biedt haar huidige relaxfauteuil onvoldoende rugondersteuning, mw. helt over naar rechts.

De organisatie van het huishouden is inmiddels grotendeels overgenomen door dhr. omdat het plannen, het organiseren en overzicht houden een probleem is geworden voor zijn vrouw. Mw.  vertelt het heel vervelend te vinden dat ze nog zo weinig mag doen in het huishouden, alles wordt overgenomen terwijl ze vroeger zo graag kookte.

Sinds kort helpt de thuiszorg mw. bij het douchen en aankleden.
N.a.v. de hierboven genoemde problemen zijn de volgende acties ondernomen:

  • Via de WMO is een trippelrolstoel met goede rugondersteuning aangevraagd en verstrekt. Mw. kan zich nu zonder hulp van derden, zelfstandig en op een veilige wijze verplaatsen in de woning.
  • Dhr. heeft  informatie op papier gehad over verschillende type duwondersteuningen en er is contact gelegd met een leverancier om een type uit te gaan proberen.
  • Via de zorgverzekeraar is een fauteuil met een speciale rug aangevraagd en deze is toegekend.
  • Met dhr. is besproken dat het voor de eigenwaarde en zelfstandigheid van zijn vrouw belangrijk is, dat wat zij (op een veilige wijze) nog zelf kan, zelf blijft doen. Dhr. geeft aan dit moeilijk te vinden, m.n. om het geduld op te brengen. Hij vertelt snel geneigd te zijn het zelf even te doen. N.a.v. dit gesprek is dhr. gaan kijken hoe hij zijn vrouw weer meer bij het koken kan betrekken. Ze bedenken nu weer samen wat ze zullen gaan eten en hij laat zijn vrouw daar waar mogelijk helpen bij de voorbereidingen.

Daarnaast is er  een gesprek met dhr. geweest om zijn belasting/belastbaarheid in kaart te brengen. Dhr. lijkt de zorg rondom zijn vrouw goed te kunnen organiseren, hij heeft niet het gevoel geestelijk of lichamelijk zwaar belast te worden. Wel mist hij zijn biljartavondjes met zijn vrienden. Er is met dhr. gekeken hoe hij dit weer zou kunnen oppakken. Een vriendin van het echtpaar komt nu op visite bij mw. zodat dhr. weer naar zijn biljartavond kan gaan.

< terug naar Thuis in balans